Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Afskrivning

Hvad er en afskrivning?

Afskrivning er en nøgleproces i regnskabsføring, hvor værdien af et aktiv gradvist nedskrives for at afspejle dets reelle værdi over tid. Denne praksis er afgørende for at sikre, at den bogførte værdi af et aktiv i en virksomheds regnskab svarer til dets faktiske, nuværende markedsværdi. Afskrivninger er juridisk påkrævet og tillader virksomheder at fordele omkostningerne ved større anskaffelser over flere år, mens mindre køb kan straksafskrives.

Typer af aktiver og deres afskrivning

Afskrivninger kan anvendes på forskellige typer af anlægsaktiver:

  • Materielle aktiver: Dette inkluderer fysiske objekter som køretøjer, kontormøbler og maskineri.
  • Immaterielle aktiver: Eksempler på disse er varemærker og patenter.
  • Finansielle aktiver: Såsom aktier eller fordringer.

Disse aktiver skal have en forventet brugstid på over et år for at kvalificere til afskrivning.

Afrapportering og regnskabsmæssige krav

Ifølge afskrivningsloven er det ikke op til virksomhedens skøn, om der skal afskrives på anlægsaktiver eller ej. Afskrivningsloven kræver, at virksomheder foretager afskrivninger på større anskaffelser for at afspejle den faktiske værdi i regnskabet. Afskrivningsprocessen starter med bogføring af aktivet, hvorefter værdiforringelsen bogføres over tid.

Metoder til afskrivning og lovkrav

Der findes forskellige metoder til afskrivning, herunder den lineære metode og saldometoden. Afskrivningsloven fastsætter, at for de fleste aktiver kan der maksimalt afskrives 25% årligt, og aktivet skal have en begrænset økonomisk levetid, der overstiger en regnskabsperiode. For mindre anskaffelser er der mulighed for straksafskrivning.

Skattemæssige konsekvenser af afskrivninger

Afskrivninger påvirker både regnskabet og skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger sikrer, at virksomheden opnår korrekt fradrag for værdiforringelse af aktiver.

Afskrivning ved virksomhedsophør

Ved ophør af virksomhed ændres reglerne for afskrivninger. I dette tilfælde indgår saldoværdien af aktiverne i det sidste årsregnskab som gevinst eller tab, hvilket påvirker den skattepligtige indkomst.